De VZW DiversiCom is sinds eind 2014 actief. Vijf jaar later wilde zij de impact van haar activiteiten meten.

In dit stuk:

Waarom een impactstudie?

Deze studie kan je eigenlijk beschouwen als een afspraak tussen DiversiCom en alle stakeholders: de kandidaten, de partner werkgevers, de donateurs, de publieke instellingen die subsidies verstrekken, en de overheid in het algemeen.

De objectieven van de studie:

 • De kwalitatieve voordelen evalueren en de economische impact meten van alles wat DiversiCom bij haar stakeholders heeft gerealiseerd op het gebied van inclusie op het werk
 • Op de werkplek de regelmatig terugkerende uitdagingen identificeren
 • Stof tot nadenken geven op basis van feiten en de ontwikkelingen stimuleren die nodig zijn, op allerlei niveaus.

DiversiCom maakt gebruik van de conclusies van de studie om haar visie en activiteiten verder te ontwikkelen.

De diensten die te maken hebben met werk en handicap, in het bijzonder de bevoegde openbare instanties, en de donateurs zullen in deze studie betrouwbare documentatie vinden die de mate van tevredenheid en verwachtingen van de ondervraagden weergeeft, alsook de economische impact die DiversiCom dankzij hun steun genereert.

Beroep op externe consultants

Het onderzoek is pro bono uitgevoerd door een team van het consultancy bureau “Bain & Company”. Daarna is het voltooid door een team van BNP Paribas Fortis, dat zich gebogen heeft over de berekening van de economische impact.

Samen staan ze garant voor de juistheid van de gebruikte methodiek en de neutraliteit die vereist zijn bij een dergelijke oefening.

Wij danken hen uit de grond van ons hart!

Methodiek

De studie is uitgevoerd volgens een drievoudige procedure:

 • Kwalitatief, op basis van individuele gesprekken met de voornaamste stakeholders van DiversiCom
 • Kwantitatief, op basis van online enquêtes onder een groter aantal mensen
 • Economisch, op basis van financiële cijfers verstrekt door een representatief aantal werknemers die met tussenkomst van DiversiCom waren aangeworven (een vergelijkingsanalyse van hun situatie voor en tijdens hun dienstverband)

De gesprekken en enquêtes waren op maat gemaakt, afgestemd op de ondervraagde stakeholder:

 • Begunstigde kandidaten
 • Ouders van de begunstigde kandidaten
 • Partner ondernemingen
 • De huidige twee vertegenwoordigers van overheidswege: de Brusselse kantoren van Actiris (Werk) en PHARE (Personnes Handicapés Autonomie Recherchée), Cocof)

 

Deelname aan de studie

In de zogenaamde kwalitatieve fase zijn 30 gesprekken gevoerd. 142 begunstigde kandidaten en 106 vertegenwoordigers van de partner ondernemingen hebben gereageerd op de online enquête. 24 kandidaten hebben financiële informatie verstrekt waardoor de economische impact van hun tewerkstelling kon worden berekend. Dankzij deze hoge participatiegraad konden de consultants een gedegen en onderbouwde analyse uitvoeren.

Wij danken allen hartelijk voor hun bijdrage en tijd.

Belangrijkste resultaten

 

De impact van DiversiCom op haar stakeholders (Bron: Bain & Company)

In één oogopslag…

   • DiversiCom heeft het ecosysteem van handicap in België verrijkt, door een uniek aanbod te lanceren wat zich richt op de beperking en tegelijkertijd op de competenties van de kandidaat, en door gebruik te maken van haar sterktes (groot netwerk, goede kennis van het ecosysteem, getalenteerde teams)
   • DiversiCom heeft het leven van de kandidaten en hun omgeving veranderd, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak:
    • In 5 jaar tijd heeft DiversiCom ~282 kandidaten begeleid, waarvan momenteel 53% aan het werk is
    • Professionele ontwikkeling: 90% van de kandidaten geeft aan dat de coaching door DiversiCom nuttig was bij de zoektocht naar een baan (zowel individuele coaching als in groepsverband). ~90% geeft aan dat DiversiCom een nieuwe impuls heeft gegeven aan zijn/haar carrière, en allen geven aan dat ze zonder DiversiCom niet aan hun huidige baan zouden zijn gekomen.
     Ik had hulp nodig, ik geloofde niet dat ik het alleen zou kunnen en kwam thuis tot niets.
     k heb de kans gekregen om deel te nemen aan de DUODay. Die ervaring heeft me bewust gemaakt van mijn grenzen en ook van de aanpassingen die nodig zijn om me goed te voelen in mijn eerstvolgende baan.
    • Persoonlijke ontwikkeling: ~55% van de kandidaten erkent dat hij/zij na de begeleiding door DiversiCom anders is gaan kijken naar zijn/haar beperking- en ~65% geeft aan dat zijn/haar sociaal leven, gevoel van welzijn en (financiële) autonomie zijn verbeterd. Voor ~20% van de kandidaten is het leven dankzij DiversiCom helemaal veranderd.
     Voordat ik contact had met DiversiCom zag ik mijn beperking als iets negatiefs, maar DiversiCom heeft een volledige ommekeer teweeggebracht. Behalve een nieuwe impuls op professioneel vlak, ben ik ook mentaal helemaal veranderd en heb ik weer vertrouwen in mezelf!
    • DiversiCom is ook een essentiële schakel voor de omgeving, door de rol op te nemen van tussenpersoon en zowel psychologische als administratieve hulp te bieden.
     DiversiCom is essentieel geweest om als familie met elkaar te overleven, we waren allemaal zeer negatief.
     Het was een hulp waar we niet op hadden durven hopen. DiversiCom heeft alles op zich genomen wat met het werk te maken had: de administratieve ondersteuning, de opvolging, enz.
   • DiversiCom heeft de tewerkstelling van personen met een beperking versneld, maar er is nog veel te doen op dat vlak
    • In 5 jaar tijd heeft DiversiCom advies gegeven aan ~138 ondernemingen en ~464 matchings tussen ondernemingen en kandidaten mogelijk gemaakt.
    • ~90% van de ondernemingen die DiversiCom inschakelt bij aanwerving, werft ook via DiversiCom aan (enig partner bij aanwerving van personen met een beperking in ~75% van de gevallen), en 100% van die ondernemingen geeft aan meer personen met een beperking te willen aanwerven.
     Nadat ik de kandidaat had ontmoet op de JobDay, was ik ervan overtuigd dat ik hem een kans wilde geven in ons bedrijf.
    • ~65% van de bedrijven geeft aan dat de recente aanwerving van personen met een beperking niet mogelijk was geweest zonder de hulp van DiversiCom
     We wilden altijd al iemand met een beperking aannemen, maar we ontvingen nooit een spontane sollicitatie. DiversiCom heeft ons echt geholpen ons doel te bereiken.
     Dankzij DiversiCom en de JobDays hebben we toegang tot een lange lijst kandidaten. Ze hebben ons echt van A tot Z geholpen. Niet alleen op administratief vlak, en om hulp te bieden en aanpassingen te realiseren, maar ook om de teams bewust te maken.
    • ~95% van de bedrijven die een persoon met beperking heeft aangeworven, neemt een positief effect op het team waar.
     Dankzij de stage werden we ons ervan bewust dat het geen onmogelijke taak is om iemand met een beperking in onze organisatie op te nemen.
     Ook voor de kandidaten is het geweldig. Veel van hen konden hun individuele beroepsopleiding omzetten in een contract voor onbepaalde duur. Zij bieden een meerwaarde aan onze teams.
    • Echter, slechts ~48% van de ondernemingen heeft via DiversiCom aan iemand met een beperking een contract voor bepaalde of onbepaalde duur aangeboden.
     Het risico om bepaalde vergoedingen te verliezen, houdt de bedrijven tegen.
     Het is niet bekend wat de economische impact hiervan is. Ook de beschikbare middelen en de wijze waarop het werk kan worden georganiseerd, spelen een belangrijke rol.
   • In 5 jaar bedraagt de cumulatieve impact voor de overheid 3.07M EUR dankzij de banen die door DiversiCom zijn gefaciliteerd (20.350 EUR per tewerkgesteld persoon en per gewerkt jaar)
    •  In vergelijking met de financiering van overheidswege en privé, levert 1 EUR gestort aan DiversiCom de overheid 3 EUR op.
   • Het gebrek aan informatie bij de stakeholders en de complexe administratie zijn de belangrijkste redenen om een persoon met beperking niet aan te werven.
    • Voor ~75% van de werkgevers zijn angst en vooroordelen de belangrijkste drempels voor integratie van personen met een beperking op de werkvloer. Voor de kandidaten vormen angst en onwetendheid bij de werkgever met betrekking tot hun beperking de belangrijkste belemmering om een baan te zoeken.
     Toen ik bij het bedrijf begon, durfde niemand tegen me te praten, ze wisten niet hoe ze moesten omgaan met iemand met een beperking.
     Mijn collega’s konden hun ogen niet geloven toen ze zagen dat ik een computer gebruikte terwijl ik slechtziend ben.Laten we al op school beginnen met integratie. Mensen met een beperking worden weggestopt in plaats van ze samen te zetten met iedereen!
    • ~90% van de werkgevers erkent onwetendheid, of het nu gaat om hulp bij de tewerkstelling, mogelijke aanpassingen op het werk of om kennis van de organisaties zonder winstoogmerk.
     Ik weet wat mogelijk is (qua aanpassingen), ik had het geluk om met verpleegkundigen te werken, maar andere organisaties weten het niet. Dat is een gebrek aan informatie. Werkgevers en werknemers moeten weten waar ze recht op hebben.
     Elke regio heeft zijn eigen afdelingen die over sociaal recht gaan. Bij voorbeeld met betrekking tot premies. Het heeft tijd gekost om de formaliteiten te begrijpen.Om eerlijk te zijn, ik begrijp er niets van. Zonder de hulp van DiversiCom bij alle administratieve rompslomp, zouden we vast en zeker nooit mensen met een beperking in dienst nemen.
    • Zowel de werkgevers als de kandidaten vinden dat het systeem niet adequaat te hulp schiet, een systeem dat neigt tot een status quo uit angst om toelagen te verliezen. Bovendien ontmoedigt het de overheidsinstellingen die in de startfase van werving van meer mensen met een beperking zitten, omdat ze dan nog geen hulp krijgen.
     Ik heb getwijfeld om die baan te accepteren omdat ik bang was dat ik mijn toelagen kwijt zou raken.
     {Tijdens een recent colloquium} kwam steeds hetzelfde probleem op tafel: de moeilijkheid om zijn/haar toelagen te recupereren bij baanverlies.
    • De stakeholders onderstrepen ook de mogelijke discrepantie tussen de competenties van de personen met een beperking en de behoeften van de bedrijven.
     We hebben veel moeite om profielen met de juiste kwaliteiten te vinden.
     Er is een gebrek aan studie, en ook aan talenkennis.
 1. De economische impact van DiversiCom. (Bron: BNP Paribas Fortis)

Dit gedeelte van de studie richt zich op de economische voordelen van de door DiversiCom gefaciliteerde inclusie op het werk.

In één oogopslag….

Factoren waarmee rekening is gehouden:

 • De kosten die worden vermeden: de werkloosheidsuitkeringen of vervangingsinkomens die verdwijnen
 • De nieuwe inkomsten die worden geïnd: de bijdragen aan sociale zekerheid en de fiscale contributies
 • Waarvan men de premies aftrekt die aan de werkgevers worden toegekend

Gemiddelde economische winst voor de overheid, per tewerkgesteld persoon:

Uitgaande van:

 • De bestaande economische gegevens voor elk van bovengenoemde factoren
 • De werkelijke tewerkstellingsresultaten met hulp van DiversiCom voor de periode van 2015 tot en met 2019
 • De werkelijke financiële gegevens verstrekt door een representatief deel van personen die via DiversiCom werk gevonden hebben

Is de gemiddelde economische winst voor de overheid geschat op 20.000 EUR per tewerkgesteld persoon per jaar:

Impact van DiversiCom:

De berekening van de impact houdt alleen rekening met contracten langer dan drie maanden en contracten voor onbepaalde duur (en sluit derhalve contracten van kortere duur en laagbetaalde opleidingscontracten uit), en met het aantal werkelijk gepresteerde maanden.

Over de eerste vijf actieve jaren, 2015-2019, bedraagt de opgetelde impact van de tewerkstellingen door DiversiCom 3.070.759 EUR. Van dit bedrag moeten de overheidssubsidies en de privé donaties aan DiversiCom (de kosten van begeleiding) worden afgetrokken, te weten een totaalbedrag van 997.009 EUR.

De nettowinst voor de overheid bedraagt dus 2.073.750 EUR:

Conclusie: tussen 2015 en 2019 levert 1 EUR gestort aan DiversiCom de overheid 3 EUR op.

Om meer te weten te komen, gelieve de synthese van de studie te downloaden.